Start Nyheter 2015 10 31 Transportstyrelsens förslag om förändrad besiktning

Transportstyrelsens förslag om förändrad besiktning

2015-10-31
Transportstyrelsen föreslår regeringen att det ska vara längre tid mellan besiktningstillfällena. Enligt Transportstyrelsen har bristerna minskat under de senaste 15 åren och detta skulle då innebära att man kan glesa ut kontrollbesiktningstillfällena.

MHF-Ungdom anser att trafiksäkerheten ska stå främst och det finns inga belägg för att en utglesning av besiktningstillfällena skulle öka trafiksäkerheten. Sverige har också ett klimat som innebär ökad påverkan på bilen genom att vi använder saltning vid halka i mycket stor utsträckning vilket ger rostskador och därmed riskera trafiksäkerheten. Dessutom kan kostnaderna för den enskilde konsumenten stiga kraftigt eftersom skador inte upptäcks tidigt vilket kan öka reparationskostnaderna. Priset på en besiktning kommer troligtvis också att stiga. 

 

MHF-Ungdom anser vidare att denna förändring som föreslås kommer att drabba ungdomarna hårdast eftersom de oftast har de äldsta bilarna, färskaste körkort och behöver därmed allt stöd för trafiksäkra bilar där besiktningen utgör en viktig del.

 

En annan aspekt är att om det blir färre besiktningar så riskerar medborgare i glesbygden att få ännu längre till en besiktningsstation. Dessutom kommer underlagen för verkstäder att minska på grund av att bilägare troligen inte kommer att servar sina bilar lika ofta som i dags läget.

 

MHF-Ungdom ser med oro på förslaget att polisen och bilinspektörerna ska kolla  5 procent av de tunga fordonen vid så kallade ”flygande inspektioner” utifrån den nedrustning av trafikpolisen och den specialkompetens som de innehar. Att ge poliser utan speciell fordonskompetens möjligheten att förelägga om kontrollbesiktning är inte bara orimlig utan saknar all rimlighet.

 

 

• MHF-Ungdom anser att besiktningen ska vara kvar enligt dagens nivå. 
• MHF-Ungdom anser att förslaget om slopad besiktning för släp med en vikt under 750 kg är bra.
• MHF-Ungdom anser att införandet av besiktning för A-traktorer är bra.
• MHF-Ungdom anser att fordon som är 40 år gamla eller äldre ska slippa regelbundna kontrollbesiktningar.
• MHF-Ungdom anser att om kravet på flygande inspektioner på 5 procent av de tunga fordonen ska vara genomförbart måste trafikpolis och bilinspektörer med specialkompetens ökas kraftigt och verksamheten säkerställas. 

 

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin