Start Fakta Utredningar

Rapporter

 

Fram Alkobom

 

MHFs förslag rörande införande av Automatiska nykterhetskontroller
Summering av förslagen
Bilaga Polis på distans
Bilaga Lagändringsförslag
Rapport från MHF 2016, Lars Olof Sjöström och Tomas Jonsson

Den 2 november 2015 presenterade Trafikverket utredningsresultatet av
regeringsuppdraget rörande införande av automatiska nykterhetskontroller i Sveriges
hamnar. I uppdraget ingick bland annat att utredningen skulle ge svar på vilka hamnar
som skulle utrustas med automatiska nykterhetskontroller.
Efter att vi noggrant gått igenom utredningstexten kan vi konstatera att delar av
regeringsuppdraget lämnats obesvarat. MHF har därför på eget initiativ kartlagt
Sveriges hamnar utifrån nyttoeffekt, tekniska förutsättningar och konkurrensneutralitet.

Denna sammanställning är framtagen för att kunna ge ett underlag inför framtida
installation av automatiska nykterhetskontroller i Sveriges hamnar.

DrograttfyllerietVad gör vi åt drograttfylleriet
Rapport från MHF 2009, Lars Olof Sjöström och Christer Folkesson

Syftet med rapporten har varit att klarlägga utvecklingen gällande förekomsten av droger i trafiken så som det återspeglas i kriminalstatistik, rättskemiska analyser och trafikmedicinsk forskning om trafikolyckor. Vidare att undersöka om förekommande preparat i utredda rattfylleribrott speglar den totala narkotikamarknadens utbud eller om det finns typiska "trafikdroger" som utmärker sig. Vi har också försökt göra en genomlysning av styrkor och svagheter i de strategier och arbetssätt som idag används av polisen m.fl. för att bekämpa brottet rattfylleri under påverkan av narkotika. Rapporten vänder sig mer till människor med ett allmänt trafiksäkerhetsintresse än till forskare eller specialister

RaettspraxisRättspraxis vid rattfylleri
Rapport från MHF 2007, Lars Olof Sjöström och Christer Folkesson

Rapportens och projektets syfte är att sammanställa viktiga punkter i en kunskapsöversikt beträffande rattfylleribrott och hur de beivras enligt svensk lag och gällande rättspraxis. En fördjupad undersökning har gjorts beträffande företeelsen eftersupning. Att med detta vetenskapligt underbyggda material driva opinion för att lagar och rättspraxis vid rattfylleribrott ska vara så effektiva och brottsförebyggande ur trafiksäkerhetssynpunkt som möjligt.

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin